Belastingplan 2015: Drie jaar renteaftrek voor twee eigen woningen

Per 1 januari 2015 wordt de termijn van de verhuisregeling bij eigen woningen permanent op drie jaar gesteld. De wet kent nu nog een termijn van twee jaar, maar die termijn is vanwege de crisis op de woningmarkt al enkele jaren – tijdelijk – verlengd tot drie jaar. Die driejaarstermijn wordt nu de wettelijke termijn.

De belastingplichtige die een nieuwe eigen woning heeft gekocht kan de hypotheekrente op de nieuwe woning in aftrek brengen en daarnaast ook de financieringsrente op zijn oude, nog te koop staande eigen woning. De renteaftrek op de oude te koop staande woning loopt na de verhuizing nog maximaal gedurende drie kalenderjaren door. Voor de renteaftrek op de oude woning is wel vereist dat die leeg staat én bestemd is voor de verkoop.
Als de te koop staande woning tijdelijk verhuurd wordt – en daardoor van box 1 overgaat naar box 3 – blijft het mogelijk om na de beëindiging van de verhuur opnieuw renteaftrek in box 1 te krijgen, binnen de wettelijke driejaarsperiode.

489_2010-10-003.jpgDezelfde driejaarstermijn geldt ook voor een dubbele renteaftrek als de belastingplichtige naast zijn huidige eigen woning een nieuwe eigen woning laat bouwen of verbouwen. De nieuwe eigen woning moet leeg staan, in aanbouw zijn, en uitsluitend bestemd zijn om uiterlijk in het kalenderjaar of in een van de daaropvolgende drie jaren als eigen woning-hoofdverblijf te worden gebruikt. Zie ook elders in dit nummer van BelastingBelangen: Woning in aanbouw: renteaftrek vergt ‘bouwsel’.

De maximale termijn van een dubbele renteaftrek – op de oude én nieuwe eigen woning – wordt per 1 januari 2015 gesteld op drie jaar. De wettelijke termijn was twee jaar, maar Financiën heeft die de laatste jaren steeds weer tot drie jaar verlengd vanwege de crisis op de woningmarkt. Die tijdelijke verlenging wordt nu definitief, ‘om een einde te maken aan mogelijke onzekerheid over het wel of niet verlengen van deze maatregelen’.
Het structureel maken van de driejaarstermijn van de verhuisregeling heeft volgens staatssecretaris Wiebes geen nadelige gevolgen voor de doorstroming op de woningmarkt: ‘dubbele woonlasten betekenen voor woningeigenaren een financieel zeer nadelige situatie die zij het liefst zo snel mogelijk willen beëindigen’.
Financiën is niet bereid om de termijn bij echtscheiding ook te verlengen naar drie jaar. De termijn van twee jaar in de echtscheidingsregeling ziet op de overbruggingsperiode tussen het vertrek uit de echtelijke woning en de afwikkeling van de echtscheiding. Deze termijn hangt niet samen met de verkoop van de voormalige eigen woning en is daarmee ook niet direct afhankelijk van de situatie op de woningmarkt. Verlenging van deze termijn is volgens de staatssecretaris dan ook niet noodzakelijk.

Commentaar
Het verlengen van de termijn van de verhuisregeling naar drie jaar is een bestendiging van de praktijk. Met het vastleggen van de driejaarstermijn in de wet komt er een einde aan de jaarlijks terugkerende onzekerheid of deze regeling ook voor volgend jaar onverkort blijft gelden.

Bron & copyright: www.belastingbelangen.nl