Belastingplan 2015: Renteaftrek restschulden van 10 naar 15 jaar

Belastingplichtigen die na de verkoop van hun eigen woning een restschuld overhouden, kunnen de rente op die schuld nog 10 jaar lang in box 1 in aftrek brengen. Die termijn wordt per 1 januari 2015 verlengd naar 15 jaar. De renteaftrek op restschulden geldt uitsluitend als de restschuld is ontstaan door verkoop van de woning op of na 29 oktober 2012 tot en met eind 2017.

De restschuld leidt tot een renteaftrek in box 1, voor een periode van nu nog maximaal 10 jaar, vanaf 1 januari wordt dat 15 jaar. Voor aftrek is niet vereist dat de belastingplichtige na de verkoop (met verlies, waardoor de restschuld is ontstaan) een nieuwe eigen woning heeft gekocht. De restschuld wordt niet aangemerkt als een eigenwoningschuld, het is een afzonderlijke categorie schulden met een aftrek in box 1. De restschuld telt dan ook niet mee voor de bijleenregeling. Voor de restschuld gelden geen aflossingsverplichtingen.

987_2014-05-006.jpgFinanciën houdt strikt vast aan de beperking dat de restschuld moet zijn ontstaan op of na 29 oktober 2012. Meerdere Tweede Kamerleden hebben staatssecretaris Wiebes gevraagd deze beperking te laten vallen, maar zonder succes. De maatregel is bedoeld als crisismaatregel, om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Daarom is aan het ontstaan van de restschulden een termijn van 5 jaar gekoppeld, van 29 oktober 2012 (de datum waarop het regeerakkoord van het huidige kabinet tot stand is gekomen) tot en met 31 december 2017. Door nu alsnog renteaftrek toe te staan voor restschulden van vóór 29 oktober 2012 zou dat een financieel voordeel achteraf opleveren voor de belastingplichtige zonder dat dit de beoogde doorstroming op de woningmarkt bevordert. De belastingplichtige die vóór 29 oktober 2012 zijn eigen woning met verlies heeft verkocht ging ervan uit dat hij de renten op die schuld niet in box 1 in aftrek kon brengen – de schuld vermindert wel de rendementsgrondslag van box 3 – en dat was geen belemmering om de woning op dat moment te verkopen.

Commentaar
Het verlengen van de termijn van de renteaftrek op restschulden is een goede zaak, maar het biedt geen structurele oplossing voor het probleem. En dat met deze renteaftrek de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd, lijkt een ultieme wensdroom. De verdediging van Financiën om de renteaftrek te beperken tot restschulden die op of na 29 oktober 2012 zijn ontstaan is dan ook weinig bevredigend.

Bron & copyright: www.belastingbelangen.nl