Belastingplan 2014: € 100.000 vrijstelling schenkbelasting

Vanaf 1 oktober jl. geldt er een vrijstelling van € 100.000 voor schenkingen als de begiftigde dat bedrag gebruikt voor koop of verbouwing van een eigen woning, dan wel het aflossen van de eigenwoningschuld. Deze hoge vrijstelling is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2015. Er zijn geen andere voorwaarden aan de vrijstelling verbonden dan de verplichte aanwending voor een eigen woning. Dat betekent dat iedereen eenmalig van een familielid of van een derde een schenking van maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting kan ontvangen, mits hij het bedrag van die schenking gebruikt voor de eigen woning.

De Successiewet kent al enkele jaren een eenmalige hoge vrijstelling (van thans € 51.407) voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, mits het kind die schenking gebruikt voor de koop, verbetering of onderhoud van de eigenwoning, of om de eigenwoningschuld af te lossen.

In het Belastingplan 2014 is voorgesteld om deze vrijstelling tijdelijk te verhogen tot € 100.000. Die hogere vrijstelling geldt tot 1 januari 2015. Voor de € 100.000 vrijstelling is niet vereist dat de schenking plaatsvindt van een ouder aan een kind; ook de leeftijdsgrens van de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar is vervallen. De schenking hoeft niet bij notariële akte plaats te vinden. Er moet wel aangifte worden gedaan van de schenking, en in die aangifte moet om toepassing van de vrijstelling worden gevraagd. De gulle gever kan aan de schenking de voorwaarde verbinden dat het geschonken bedrag alleen voor de eigen woning mag worden gebruikt en dat de schenking niet doorgaat of vervalt als dat niet gebeurt. Het is verstandig deze voorwaarde schriftelijk bij de schenking vast te leggen. Voorts moeten er van de schenking én van de aanwending van het geschonken bedrag schriftelijke bewijzen zijn.
De verruimde vrijstelling geldt (volgens de voorgestelde wettekst) per gulle gever, en niet per begiftigde. Dat betekent dat iedereen tot 1 januari 2015 eenmalig van een familielid of van een derde een schenking van maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting kan ontvangen, mits hij dat bedrag gebruikt voor de eigen woning.
Ouders die de vrijstelling van maximaal € 51.407 al eerder hebben benut voor een schenking aan hun kind, kunnen het verschil met de vrijgestelde € 100.000 alsnog belastingvrij schenken, onder de hiervoor genoemde voorwaarde.

De hoge vrijstelling van € 100.000 gaat ook gelden voor schenkingen die gebruikt worden om een restschuld op de met verlies verkochte eigen woning af te lossen. Deze verruiming is structureel en blijft ook ná 1 januari 2015 van toepassing: per die datum gaat de vrijstelling weer wel terug naar het structurele bedrag van € 51.407.

Financiën heeft recent bij beleidsbesluit goedgekeurd dat de hoge vrijstelling van € 100.000 al vanaf 1 oktober 2013 – vooruitlopend op de wetswijziging per 1 januari 2014 – kan worden toegepast.


Commentaar
In het Belastingplan 2014 wordt de invoering van de tijdelijk hoge vrijstelling van € 100.000 niet gemotiveerd. Het zal wel de bedoeling zijn om met de hoge vrijstelling een extra impuls te geven aan de bouwsector, en om eigenwoningbezitters tegemoet te komen waarvan de woning ‘onder water staat’. De hoge vrijstelling is met name interessant voor schenkingen van andere familieleden dan pa en ma. Al die familieleden kunnen € 100.000 vrij schenken!
Voor schenkingen van pa en ma aan hun kind blijft het zaak om na te gaan of de schenking fiscaal bezien wel voordeliger uitpakt dan een lening tegen een hogere familierente, waarbij junior die rente als eigenwoningrente op zijn inkomen in box 1 in aftrek kan brengen, en pa en ma die hogere rente weer – onder de generieke vrijstelling van € 5.141 – jaarlijks terugschenken aan het kind. Zie ook BelastingBelangen, april 2013:
Fiscaal vriendelijke rente aftrekbaar als eigenwoningrente.

Bron & copyright: www.belastingbelangen.nl